کارت ورود به جلسه آزمون کنکور

بسیار مهم:نظرسنجی از والدین

 

راهنمای پرکردن نظرسنجی khda به فارسی

------------------------------------------------برگزاری امتحانات مجتمع

Welcome to 2015-16 KHDA Parent Survey

 

Dear Parents, 
Thank you for taking part in the KHDA survey. With your feedback, we are better able to improve quality of education for all students in Dubai, and develop policies that will enable students, parents, teachers and school leaders to be happier.

اولیا گرامی ضمن تشکر شما برای شرکت در این نظرسنجی به اطلاع میرساند که نظرات شما برای ارتقا سطح آموزش تمام دانش آموزان در امارات و تنظیم سیایتهایی که موجب رضایت بیشتر دانش آموزان ، اولیا و معلمین و مسوولین مدرسه بشود ارزشمند است .

 

General Information

Iranian Towheed Boys Schoolدر ابتدا نام مدرسه را از منو انتخاب کنید    

Contact No

     شماره تماس                                                                 

Email ؟

ایمیل

Nationality

ملیت                                                

In which Emirate do you live?

در کدام امارت زندگی میکنید ( انتخاب کنید ) 

In which specific area?          

در چه منطقه ای زندگی میکنید ( انتخاب کنید )                                                              

In which grade/year is your eldest child? 

بزرگتین فرزند شما در چه کلاسی درس میخواند

What is the curriculum on offer at my child schoolle. ct

مدرسه چه برنامه آموزشی را ارایه میدهد ( ایرانی )

How many children do you have in this school?

در این مدرسه چند فرزند دارید

How many years has your eldest child been at this school?

فرزند بزرگ شما چند سال در این مدرسه بوده است

\How does your child normally travel to school?

فرزند شما چگونه به مدرسه رفت و آمد میکند  ( انتخاب کنید )    

 

Do any of your children at this school have special educational needs (SEN)

آیا شما فرزندی دارای نیازهای ویژه در این مدرسه دارید

If yes, what is the nature of these needs?

اگر دارید ماهیت نیاز و مشکل ایشان چیست ؟( انتخاب کنید ) در صورتیکه در این زمینه سوال دارید با مشاور مدرسه صحبت کنید 

Do you pay the school additional fees for special educational needs support?

آیا برای ارایه خدمات به فرزند با نیاز ویژه شما هزینه اضافی دریافت میشود

Education in Dubai

To what extent do you agree with the following statements?

تا چه حد با موارد فوق زیر موافق هستید

Strongly Agree

Agree

Disagree

Strongly Disagree

Not Applicable/ Do Not Know

در مواردی که سوال شامل حال شما نمی شود یا اطلاع ندارید این گزینه را انتخاب کنید

Overall, I am satisfied with the quality of education provided in Dubai

 

 School inspection has led to improvements in my school. بازرسی از مدارس باعث پیشرفت مدارس شده است

 

School inspection reports help me to understand the quality of education in the school.

گزارش بازرسی مدارس موجب اطلاع من از کیفیت آموزشی مدرسه شده است؟                                                     .

  My child’s academic performance

To what extent do you agree with the following statements?            تا چه اندازه با نظریات زیر موافقید؟

My child is making good progress in Arabic as a first language. فرزندم در درس زبان عربی به عنوان زبان اول پیشرفت خوبی داشته است

My child is making good progress in Arabic as an additional language. فرزندم در درس زبان عربی به عنوان زبان دوم  پیشرفت خوبی داشته است

My child is making good progress in Islamic Education.    فرزندم در درس تعلیمات دینی پیشرفت خوبی داشته است

My child is making good progress in English         پیشرفت خوبی در درس زبان انگلیسی داشته است                   

My child is making good progress in Mathematics. فرزندم پیشرفت خوبی در ریاضیات داشته است                    

My child is making good progress in Science.  فرزندم پیشرفت خوبی در علوم داشته است                                 

My child is developing a good range of learning skills. فرزندم در یادگیری مهارت های آموزشی پیشرفت خوبی داشته است

  My child’s personal and social development

To what extent do you agree with the following statements?

My child enjoys school                                                                      . فرزندم از حضور در مدرسه رضایت دارد

My child is developing good self-awareness and awareness of other cultures.

فرزندم از خودآگاهی خوبی برخوردار است ودیگر فرهنگ ها را به خوبی می شناسد.

Teaching and learning at my child’s school

To what extent do you agree with the following statements?

The school provides an appropriate range of resources including technology to support my child’s

learning.

 

مدرسه با ارائه منابع مناسبی مانند فناوریهای جدید به یادگیری دانش آموزان کمک می کند

 

Assessment, including marking of work by teachers, helps my child to improve.

رزشیابی دانش آموزان از جمله  نمره دادن معلمین باعث پیشرفت فرزندم می شود.ا

 The curriculum at my child’s school

To what extent do you agree with the following statements?

 مدرسه با ارائه دورس و فعالیت های متنوع آموزشی به فرزندم حق انتخاب می دهد

My child is offered a good range of subjects and extra-curricular activities. 

دروس و فعالیتهای فوق برنامه متنوعی برای فرزندم ارائه می شود. مدرسه

The school prepares my child well for the next stage of life/learning and provides careers education. 

مدرسه فرزندم را برای مراحل بعدی تحصیل و یا زندگی بخوبی آماده می کند و به آنها مهارتهای حرفه ای آموزش می دهد

My child has gained an understanding of Islam (Muslim students only).

فرزندم از آگاهی های اسلامی بهره مند شده است(دانش آموزان مسلمان)

My child has gained an understanding of the importance of Islamic values in Dubai (non-Muslim students only).

) فرزندم آگاهی خوبی از اهمیت ارزش های اسالمی در دبی پیدا کرده است.(دانش آموزان غیر مسلمان

The school provides opportunities for my child to learn about community and environmental responsibilities.

 مدرسه فرصت های مناسبی برای آگاهی فرزندم درباره مسئولیت او نسبت جامعه و محیط زیست فراهم آورده است

The school prepares my child well for the next stage of life/learning 

فرزندم توانایی های قابل ملاحظه ای در پایان آموزشهای مدرسه بدست می آورد.

My child can get a recognized qualification at the end of his/her schooling.

فرزندم در پایان دوره مدرسه به توانمندی لازم میرسد                                                                                                

 My child’s safety

To what extent do you agree with the following statements?

My child is safe in school.       فرزندم در مدرسه امنیت دارد                                                                                    

My child is safe on school buses.      فرزندم در سرویس مدرسه امنیت دارد                                                  

The school provides a cyber-safety programme which protects my child while browsing the internet and social media at school.

مدرسه برنامه های خاصی دارد تا هنگام استفاده فرزندم در مدرسه از اینترنت و دیگر شبکه ها ی اجتماعی آنها را مورد حمایت قرار دهد

The school deals well with bullying. 

مدرسه در برابر شرارت دانش آموزان ایستادگی می کند.

 

 

School leadership

To what extent do you agree with the following statements?

 

The school is led well                                                                               .         مدرسه به خوبی اداره می شود

Having a legal detailed contract between the parents and the school is important to ensure both parties understand their roles and responsibilities.    داشتن یک قرارداد قانونی و کامل بین اولیا و مدرسه برای اطمینان هر دو طرف از نقش و مسئولیتهای الزمی است

The school listens to parents and acts on their views.

مدرسه به نظریات اولیا اهمیت داده و به آنها عمل می کند

My child's academic reports and parents’ meetings with teachers keep me informed about how my child is progressing.

کارنامه فرزندم وملاقات با معلمین او را در جریان پیشرفتهای او قرار می دهد.

Engagement with parents

To what extent do you agree with the following statements?

I know I can approach KHDA for support for issues not resolved with the school. 

می دانم که در صورت حل نشدن مشکالت مختلف توسط مدرسه می توانم از حمایت

 برخوردار باشمKHDA

I believe that KHDA plays a major role in ensuring quality education in Dubai. 

باور دارم که                                                                                                                                       نقش مهمی در کسب اطمینان از کیفیت آموزشی در دبی داردKHDA

I believe that the social, environmental, cultural and knowledge sharing initiatives run by KHDA benefit the Dubai community. 

باور دارم که فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی انجام شده با همراهی

به ساخت جامعه ای مسئولیت شناس کمک می کند KHDA

From the information I read in the news, I feel that KHDA is a fair and trustworthy organization. 

طبق اطلاعاتی که در اخبار خوانده ام احساس می کنم

سازمانی منصف و قابل اعتماد می باشد KHDA

I am happy with the work that KHDA is doing.    من از فعالیت های                                                     

راضی هستمKHDA           

I am willing to attend any events for parents organized by KHDA, if invited.

اگر دعوت شوم مایلم در جلساتی که توسط

 برای اولیا تشکیل می شود شرکت کنم KHDA

I rely on KHDA website/ App to find information about education in Dubai

  دارم اعتماد KHDA من برای کسب اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش امارات به سایتها یا اپلیکشن

How can KHDA encourage schools and individuals to care for the environment?

به نظر ایا این نهاد چگونه میتواند مدارس و افراد را به حفظ محیط زیست تشویق کند 

If you wish to make further comments about any of the above statements, please use the space in the box below:

اگر در مورد مطلب فوق نطر خاصی دارید در زیر توضیح دهید                     

Please share any new ideas that KHDA could implement that would benefit the community (Social, humanitarian, cultural)

اگر ایده خاصی دارید که میتواند که این نهاد میتواند اجرا کند تا  به جامعه منفعت برساند مطرح کنید ( اجتماعی ، انسانی ، فرهنگی )

Please share any new and innovative ideas of how KHDA can help preserve the Environment

اگر ایده جدید و ابتکاری ی برای حفظ محیط زیست دارید مطرح کنید

 Fees

To what extent do you agree with the following statements?

 

The school communicates to me the fees increases that are approved by KHDA in a timely and transparent manner. 

آیا مدرسه افزایش شهریه مورد تصویب این نهاد را در زمان مناسب و به طور شفاف به اطلاع اولیا رسانده است ؟ ( این امر در سال در اریبهشت ماه سال گذشته در مدرسه صورت گرفت )

Are you aware that school related information, including fees is available on a KHDA mobile application?

آیا میدانید اطلاعات مربوط به شهریه مدارس در اپلیکیشن این نهاد اعلام شده است ؟

Are the fees charged by the school the same for individuals and corporate?

آیا شهریه مدرسه برای همه افرادو نهادها  یکسان است ؟

 

Thank you. Your survey has been successfully submitted.

 

 

 

 

اخبار مدرسه